Umowy na czas nieokreślony we Francji.

france4Inaczej niż w Polsce, we Francji pracodawca nie może bowiem zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę innej niż na czas nieokreślony, jeżeli nie zachodzą przesłanki ściśle przewidziane prawem. Stąd umowa o pracę na czas określony zawarta w nieuzasadnionych przypadkach, z naruszeniem przepisów prawa, będzie traktowana przez sądy jakby była umową o pracę na czas nieokreślony. Warto podkreślić, iż prawo francuskie nie nakłada obowiązku zachowania formy szczególnej przy zawieraniu umowy o pracę. W konsekwencji praca we Francji na umowę na czas nieokreślony nie musi być zawarta na piśmie, choć właśnie ta forma jest zalecana dla celów dowodowych. Forma pisemna pozwala również na jasne określenie praw i obowiązków stron stosunku pracy, co ma ogromne znaczenie zarówno w trakcie świadczenia pracy, jak i w momencie jej rozwiązania. Co ciekawe obowiązek formy pisemnej istnieje natomiast w przypadku szczególnych rodzajów umów o pracę, takich jak chociażby umowa na czas określony, umowy na zastępstwo, umowa na prace w formie stażu. Wszystkie zawierane na piśmie umowy na terenie Francji, bez względu na miejsce jej wykonania muszą być sporządzone w języku francuskim. W konsekwencji te postanowienia umowne, które zostały zredagowane w innym języku niż francuski będą bezskuteczne wobec pracownika. Pracownik z Polski może otrzymać tłumaczenie umowy o pracę, a w razie rozbieżności między wersją francuskojęzyczną a tłumaczeniem, to tekst przełożony na język obcy będzie wiążący dla pracownika. Powyższe informacje są bardzo ważne dla pracownika z naszego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *